Είσοδος

Ποιά είναι η έδρα του συνδέσμου;

Η έδρα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ είναι στο Συνεδριακό Κέντρο Λουσικών (πρώην Δημαρχείο Λουσικών), λίγο έξω από τη Βι.Πε Πατρών.

Από πόσα μέλη αποτελείται ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ;

Ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των ΟΥΜΕΔ της ελληνικής επικράτειας. Τα μέλη του είναι 27 Σύνδεσμοι της ελληνικής επικράτειας και περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις μέλη τους.

Ποιά είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του ΠΑΣΕΒΙΠΕ;

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 του καταστατικού του Συνδέσμου:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Συνδέσμου

Δικαιώματα μελών

Κάθε τακτικό μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Να συμμετέχει με τους νόμιμους Αντιπροσώπους του κατά τις ως άνω διακρίσεις στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.
 2. Να εκλέγεται δια των νομίμων εκπροσώπων του, στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Σωματείου και των Επιτροπών αυτού.
 3. Να λαμβάνει με τους νόμιμους εκπροσώπους του, γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων, από τη Γεν. Συνέλευση και από άλλα καταστατικά όργανα, αποφάσεων, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων των κλάδων και για όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου, καθώς επίσης να λαμβάνει γνώση των οικονομικών καταστάσεων και βιβλίων του Σωματείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Συνδέσμου:

Δικαιώματα μελών

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων επιδιώξεών της.
 2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, του Διοικ. Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Σωματείου (Συνδέσμου).
 3. Να μη αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του Σωματείου (Συνδέσμου) και να συμπαρίσταται στο έργο αυτής και σε κάθε κινητοποίηση και δραστηριότητα προς προαγωγή και επίτευξη των σκοπών αυτής.
 4. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο και να ενημερώνει αυτό για τα προβλήματα και τη δράση του.
 5. Να ενημερώνει το γρηγορότερο το Σωματείο για κάθε μεταβολή στο καταστατικό τους, στη διοίκηση αυτής, στους αντιπροσώπους της, στη δύναμη των μελών τους και γενικά για κάθε μεταβολή που αφορά τη νομική της κατάσταση και τα έναντι του Σωματείου (Συνδέσμου) δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

Ποιοι είναι οι σκοποί του ΠΑΣΕΒΙΠΕ;

Σκοποί του σωματείου είναι:

 1. Την µε κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένοι στις ΒΙΠΕ, καθώς και η προβολή των θεμάτων αυτών.
 2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων τoυ κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, αναπτυξιακών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 5. Την προώθηση στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και της Ε.Ε. των απόψεων και θέσεων της επιχειρηματικής κοινότητας και συγκεκριμένα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε ΒΙ.ΠΕ, μετά από συστηματική μελέτη των προβλημάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και με την βοήθεια τεχνικών συμβούλων και λοιπού επιστημονικού προσωπικού.
 6. Την ανάπτυξη διεθνών δράσεων, την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, την υπόδειξη ευκαιριών πρόσβασης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε ξένες αγορές.
 7. Την ενθάρρυνση της διασύνδεσης & Δικτύωσης μελών της εγκατεστημένων επιχειρήσεων, μέσω του συντονισμού ομάδων εργασίας, αλλά και της προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου .
 8. Την προώθηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, και να οργανώνει και διασφαλίζει την συστηματική εκπροσώπηση και συμμετοχή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στο δημόσιο προβληματισμό και στην χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 9. Την συμμετοχή σε Ερευνητικά, Αναπτυξιακά, Τεχνολογικά, Περιβαλλοντικά Προγράμματα είτε ως επικεφαλής (LEADER) είτε ως (PARTNER), σε Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο (απαιτείται απόφαση Δ.Σ.)
 10. Την συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Διακρατικούς ή μη Οργανισμούς ή άλλες Ομοειδής Ενώσεις.
 11. Τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων & δεσμεύσεων της πολιτείας και τρίτων φορέων διαχείρισης προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.
 12. Τη συστηματική μελέτη, προώθηση και επίλυση (δικαστική και εξωδικαστική) των προβλημάτων των εγκατεστημένων στη ΒΙΠΕ επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και εκμετάλλευσης από τον εκάστοτε Φορέα Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης (ΦΟΕ) της ΒΙ.ΠΕ.
 13. Τη συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και γενικά εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου. Παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να οργανώνει ή συμμετέχει σε σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης των μελών και των εργαζομένων σε αυτά.
 14. Την προστασία με κάθε τρόπο των συμφερόντων των εγκατεστημένων, σε θέματα περιβάλλοντος, και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων των ΒΙ.ΠΕ. (αυξημένη πλειοψηφία Δ.Σ.)
 15. Τη δυνατότητα να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικούς Οργανισμούς ή άλλους φορείς τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και σε Ευρωπαϊκό ή Διεθνές επίπεδο.
 16. Το δικαίωμα να ιδρύει φορείς και επιτροπές για την επίτευξη των σκοπών του.
 17. Το δικαίωμα σαν φορέας ανάθεσης να συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες – τεχνικούς συμβούλους και λοιπό επιστημονικό προσωπικό για την επίτευξη των σκοπών της.
 18. Την αποδοχή επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων καθώς επίσης και την δυνατότητα να του αναθέτουν την υλοποίηση έργων συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς σύστασης.
 19. Να έχει τη δυνατότητα να ιδρύει « Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης & Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» (ΕΦΔ) προκειμένου να διαχειριστεί τις ειδικές χρηματοδοτήσεις των Πάρκων και των εγκατεστημένων σε αυτά επιχειρήσεων.
 20. Να μετέχει στη σύσταση και τη λειτουργία του φορέα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων που έχει η κάθε ΒΙ.ΠΕ.
 21. Την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ενδυνάμωση των σχέσεων των μελών και την επικοινωνία των προβλημάτων.
 22. Την προβολή των επιχειρήσεων των μελών και των παραγόμενων σε αυτή προϊόντων είτε με τη δημιουργία εκθεσιακών κέντρων προβολής των επιχειρήσεων ανά ΒΙ.ΠΕ. είτε με την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 23. Την περιβαλλοντική προστασία, περιφρούρηση και γενικά επόπτευση των χώρων των ΒΙ.ΠΕ.
 24. Την δημιουργία έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων κοινόχρηστων δομών και υποδομών των πάρκων καθώς επίσης και τη δημιουργία νέων κατάλληλων για την λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙ.ΠΕ.
 25. Την συμβολή στην ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης και την προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (Διαμεσολάβηση).

Σε καμία από τις ως άνω περιπτώσεις το Σωματείο (Σύνδεσμος) δεν θα ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη του ΠΑΣΕΒΙΠΕ;

Δικαίωμα να γίνουν μέλη έχουν:

1α) Νοµικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011.
β) Φορείς διαχείρισης από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, Οργανώσεις, σύνδεσμοι και σωματεία των ως άνω φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία λειτουργούν νομίμως, εντός ΒΙ.ΠΕ σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Ποιος είναι ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ;

Ο «Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών» με τον διακριτό τίτλο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, είναι μια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να εκπροσωπήσει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε ΟΥΜΕΔ της ελληνικής επικράτειας και να αντιμετωπίζει πληθώρα ζητημάτων που τις αφορούν.

Πως διοικείται και πως εκλέγεται η διοίκηση του ΠΑΣΕΒΙΠΕ;

Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του διαρκεί δύο έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όταν απαιτείται.

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΠΑΣΕΒΙΠΕ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα