Είσοδος

Σύνδεσμος ΠΑΣΕΒΙΠΕ

ΔΣ:

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΕΒΙΠΕ είναι επταμελές και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του διαρκεί δύο χρόνια.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές της 27/6/2021 είναι η εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Μαντάς Πέτρος (Πρόεδρος/ Βι.Πε Πάτρας)
  2. Αντωνακάκης Ελευθέριος (Α’ Αντιπρόεδρος/ Βι.Πε Ηρακλείου)               
  3. Γιαννίτσης Γεώργιος (Β΄ Αντιπρόεδρος/ Βι.Πε Λαμίας)
  4. Γραβουνιώτης Παρασκευάς (Γενικός Γραμματέας/ Βι.Πε Ροδόπης )
  5. Πολυζωίδης Αναστάσιος (Αναπληρωτής Γραμματέας/ Βι.Πε Σίνδου)
  6. Αλκιβιάδης Ζιάκας ( Ταμίας/ Βι.Πε Λάρισας)
  7. Δημητρόπουλος Γεώργιος ( Έφορος/ Βι.Πε Τρίπολης)
  8. Παπαπαναγιώτου Κων/νος (Αν. Μέλος/ Βι.Πε Σερρών)
  9. Αθηναίος Νικόλαος (Αν. Μέλος/ Βι.Πε Καλαμάτας)

Ο « Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών» με τον διακριτικό τίτλο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, είναι μια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να εκπροσωπήσει τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε ΒΙΠΕ της ελληνικής επικράτειας, για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων στον χώρο όπου λειτουργούν και δραστηριοποιούνται. Το 2016 ένας αρχικός αριθμός ιδρυτικών μελών (22) υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη για τη δημιουργία του συνδέσμου και το 2017 διενήργησε εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σήμερα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί άμεσα ή έμμεσα τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις των ελληνικών ΒΙΠΕ και έχει στόχο να προασπίζεται την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων, με όλους τους αρμόδιους φορείς την Ελληνικής Πολιτείας.

Η έδρα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών βρίσκεται στο Συνεδριακό Κέντρο Τέως Δημαρχείου Λουσικών - Δυτική Αχάϊα. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 περί επαγγελματικών οργανώσεων και τις σχετικές τροποποιήσεις του νόμου αυτού, συμπληρωματικά δε από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου και δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Σκοπός Ίδρυσης

Κοινή επιδίωξη των μελών του αποτελεί η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία όλων των Βι.Πε ανά την ελληνική επικράτεια σε τομείς όπως οι εσωτερικές και εξωτερικές υποδομές, τα ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα, η αδειοδοτική γραφειοκρατία, τα κόστη λειτουργίας και γης, η ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το μεγάλο και άνευ ανταπόδοσης κόστος των Δημοτικών Τελών, η διεκδίκηση της αποτελεσματικής διαχείρισης κάθε Βι.Πε/ Επιχειρηματικού Πάρκου/ ΟΥΜΕΔ ξεχωριστά από τις ίδιες ή από εταιρείες που αυτές τους αναθέτουν μετά από διαγωνιστική διαδικασία, συνεργασίες στη λειτουργία τους, περιβαλλοντικά θέματα καθώς και οι υπόλοιπες προβλέψεις του καταστατικού του, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:

1. Την µε κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένοι στις ΒΙΠΕ,  καθώς και η προβολή των θεμάτων αυτών.

2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων τoυ κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, αναπτυξιακών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

5. Την προώθηση στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και της Ε.Ε. των απόψεων και θέσεων της επιχειρηματικής κοινότητας και συγκεκριμένα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε ΒΙ.ΠΕ,  μετά από συστηματική μελέτη των προβλημάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και με την βοήθεια τεχνικών συμβούλων και λοιπού επιστημονικού προσωπικού. 

6. Την ανάπτυξη διεθνών δράσεων, την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, την υπόδειξη ευκαιριών πρόσβασης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε ξένες αγορές.

7. Την ενθάρρυνση της διασύνδεσης & Δικτύωσης μελών της εγκατεστημένων επιχειρήσεων, μέσω του συντονισμού ομάδων εργασίας, αλλά και της προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου .

8. Την προώθηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, και να οργανώνει και διασφαλίζει την συστηματική εκπροσώπηση και συμμετοχή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στο δημόσιο προβληματισμό και στην χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

9. Την συμμετοχή σε Ερευνητικά, Αναπτυξιακά, Τεχνολογικά, Περιβαλλοντικά Προγράμματα  είτε ως επικεφαλής  (LEADER)  είτε ως  (PARTNER), σε Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο  (απαιτείται απόφαση Δ.Σ.)       

10. Την συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Διακρατικούς ή μη Οργανισμούς ή άλλες Ομοειδής  Ενώσεις.

11. Τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων & δεσμεύσεων  της πολιτείας και τρίτων φορέων διαχείρισης προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

12. Τη συστηματική μελέτη, προώθηση και επίλυση (δικαστική και εξωδικαστική) των προβλημάτων των εγκατεστημένων στη ΒΙΠΕ επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και εκμετάλλευσης από τον εκάστοτε Φορέα Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης (ΦΟΕ) της ΒΙ.ΠΕ.

13. Τη συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και γενικά εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου.  Παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να οργανώνει ή συμμετέχει σε σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης των μελών και των εργαζομένων σε αυτά.

14. Την προστασία με κάθε τρόπο των συμφερόντων των εγκατεστημένων, σε θέματα  περιβάλλοντος, και  εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων των  ΒΙ.ΠΕ. (αυξημένη πλειοψηφία  Δ.Σ.)

15. Τη δυνατότητα να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικούς Οργανισμούς  ή άλλους φορείς τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και σε Ευρωπαϊκό ή Διεθνές επίπεδο.

16. Το δικαίωμα να ιδρύει φορείς και επιτροπές για την επίτευξη των  σκοπών του.

17. Το δικαίωμα σαν φορέας ανάθεσης να συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες – τεχνικούς συμβούλους και λοιπό επιστημονικό προσωπικό για την επίτευξη των σκοπών της.

18. Την αποδοχή  επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων καθώς επίσης  και την δυνατότητα να του αναθέτουν την υλοποίηση έργων  συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς σύστασης .

19. Να έχει τη δυνατότητα να ιδρύει « Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης  & Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» (ΕΦΔ) προκειμένου να διαχειριστεί τις ειδικές χρηματοδοτήσεις των Πάρκων και των εγκατεστημένων σε αυτά επιχειρήσεων.

20. Να μετέχει στη σύσταση και τη λειτουργία  του φορέα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων που έχει η κάθε ΒΙ.ΠΕ.

21. Την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ενδυνάμωση των σχέσεων των μελών και την επικοινωνία των προβλημάτων.

22. Την προβολή των επιχειρήσεων των μελών και των παραγόμενων σε αυτή προϊόντων  είτε με τη δημιουργία εκθεσιακών κέντρων προβολής των επιχειρήσεων ανά ΒΙ.ΠΕ. είτε με την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

23. Την περιβαλλοντική προστασία, περιφρούρηση και γενικά επόπτευση των χώρων των ΒΙ.ΠΕ.

24. Την δημιουργία έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων κοινόχρηστων δομών και υποδομών των πάρκων καθώς επίσης και τη δημιουργία νέων κατάλληλων για την λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙ.ΠΕ.

25. Την συμβολή στην ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης και την προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (Διαμεσολάβηση).

Σε καμία από τις ως άνω περιπτώσεις το Σωματείο (Σύνδεσμος) δεν θα ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Δείτε το καταστατικό ίδρυσης του συνδέσμου

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ έχει τον πιο πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο εγκατεστημένων επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε για κάποια επιχείρηση.

Δείτε τον κατάλογο

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΠΑΣΕΒΙΠΕ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα