Είσοδος

Μοιραστείτε το

 

Εκτύπωση

Αποστολή με mail

Κατέβασμα PDF

Επιστρεπτέα Νο3: Έως τις 26 Οκτωβρίου οι αιτήσεις χορήγησης του 1,5 δισ.

Δημοσιεύθηκε την Δευ, 10/12/2020 - 10:38

Τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης των 1,5 δισ. ευρώ της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο3 περιγράφει ΚΥΑ. Αφορά στις 174.027 επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτημα ενδιαφέροντος καθώς επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.

Η ΚΥΑ ορίζει πως θα λάβουν το δάνειο αν έχουν υποστεί πτώση τζίρου κατά 10% τουλάχιστο. Καθορίζεται πως οι αιτήσεις θα γίνονται έως τις 26 Οκτωβρίου, ενώ θα ξεκινά από τις 2.000 ευρώ το ποσό του δανείου με περίοδο χάριτος έως το τέλος του 2021.

Επίσης η ΚΥΑ περιγράφει ποιοι θα δικαιούνται μερική επιστροφή, αλλά και  πότε θα χάνεται  το δικαίωμα του δανείου και θα πρέπει να επιστραφεί. 

Αναλυτικά, ορίζεται  από την ΚΥΑ πως το ποσό που μπορεί να χορηγηθεί φτάνει στα 1,5 δισ. ευρώ. Θα προέλθει από τις Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.

Αφορά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο του 2020.

Καθορίζονται οι όροι με τους οποίους υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών αναφοράς του 2019.   Αλλά και τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς. Λαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα που δηλώθηκαν από τις επιχειρήσεις στις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αν η επιχείρηση έχει υποβάλει τις οικείες φορολογικές δηλώσεις μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, λαμβάνονται δεδομένα των δηλώσεων αυτών.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, με βάση την απώλεια τζίρου αν αφαιρεθεί το ποσό  για αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή.  Η ελάχιστη ενίσχυση είναι 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους και κλιμακώνεται στις 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1-5 εργαζόμενους,  σε 8.000 ευρώ για  6-20 εργαζόμενους,  15.000 ευρώ για 21- 50 εργαζόμενους και 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με  50 και άνω εργαζομένους.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση κατά τον πρώτο ή τον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων (γιατί αφαιρούνται τα ποσά που έλαβαν  στους πρώτους κύκλους). Υπάρχει ανώτατο  όριο 350.000 ευρώ ή 500.000 ευρώ ανά εταιρεία.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν νέα αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport" η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 26η Οκτωβρίου 2020.. Η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

Η επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα "myBusinessSupport" αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε εργάσιμων ημερών.  Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

 

Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,83%. Αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα (-0,26), προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος. Μετά το ποσό επιστρέφεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα. Εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή "myTAXISNet / ο λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη Πληροφόρηση / Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή".

Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του 2019 ή μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγού-στου 2020 περισσότερους από είκοσι 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021.

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά τον μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:
* Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

* Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι δεκτές αν δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

Κατ' εξαίρεση δύνανται να μετέχουν και εταιρείες  χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 σε συγκεκριμένες κατηγορίες ή στις το ίδιο ισχύει  για ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας αν  σε αυτόν είναι μεγαλύτερα τα ακαθάριστα έσοδα (στη λίστα των ΚΑΔ περιέχεται ο ευρύτερος τουριστικός κλάδος, οι μεταφορές, αλλά και ΚΑΔ που σχετίζονται με τον κλάδο γουναρικών, αλιείας, ειδών λαϊκής τέχνης,  τα delivery, η τροφοδοσία, τα take away,  δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφικές δραστηριότητες, ή μετάφρασης και διερμηνείας κλπ).

Μετέχουν όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως ΚΑΔ χωρίς ταμειακή μηχανή αν  έχουν την έδρα τους στον Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων.

Εξαιρούνται  επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020,  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα "myBusinessSupport".  Επίσης θα πρέπει  να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την έναρξη ισχύος ΚΥΑ και να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με το 2019 και  ο τότε κύκλος εργασιών "αναφοράς" να είναι μεγαλύτερος από 1.000 ευρώ,   

Δεν απαιτείται πτώση τζίρου ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στον Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων. 

Θα πρέπει επίσης να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή να αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Γραφτείτε στο Newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΠΑΣΕΒΙΠΕ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα